Вирусологична лаборатория

Обща информация

Лаборатория Вирусология е специализирана за диагностика на вирусни инфекции с важно значение за човешката патология. Дейността ѝ се осъществява при спазване на медицински стандарт "Вирусология". Основна цел на лабораторията е осигуряване качество на диагностичната, консултативна и профилактична дейност чрез пряко участие в лечебно-диагностичния процес на лечебното заведение при изградено добро сътрудничество с всички структурни звена в болницата. Същевременно лабораторията има стремеж към постигане на удовлетвореност от страна на пациентите при спазване принципите на коректност и конфиденциалност.   

В лабораторията се осъществява бързо и качествено извършване на набор от специализирани вирусологични изследвания:

  • серологична диагностика на вирусни хепатити чрез детекция на вирусни антигени и антитела (хепатитни маркери), изследване за HIV/СПИН, EBV (инфекциозна мононуклеоза) и други вируси;
  • бързи хроматографски имунотестове за откриване на ротавируси, аденовируси и норовируси във фекални проби;
  • доказване на грипни вируси А+В и вируси на ОРЗ с бързи имуносорбентни тестове в назални проби;
  • пре- и посттестово консултиране.

Лабораторията има политика за оптимизиране на обема и вида на извършваните изследвания. Поставянето на етиологична диагноза е от съществено значение за правилното терапевтичното поведение, прогноза, лечение и профилактика на вирусните инфекции. Лаборатория Вирусология е оборудвана с модерна апаратура за серологична диагностика, отговаряща на всички съвременни изисквания за прецизност, качество и кратки срокове за получаване на резултатите. Автоматичният имуноанализатор VIDAS PC е с високи технически характеристики, напълно автоматизиран и компактен, използващ иновативна ELFA технология, комбинираща EIA с флуоресцентно отчитане (ензимно-свързан флуоресцентен анализ), която осигурява отлична чувствителност и специфичност на резултата.

Лаборатория Вирусология участва успешно в Националната система за външен лабораторен контрол със съответните сертификати за качество.

 

Контакти

Свържете се с нас!