Кариери

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница.

„МБАЛ Уни Хоспитал“-Панагюрище търси лекар със специалност Анестезиология на пълен щат

„Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД е най-голямата болница на Югоизточна Европа с високотехнологично оборудване и медицинска техника. Присъединявайки се към нас, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница – комплексен подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение, диспансеризация и профилактика.

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Изисквания:
- Опит в отделение по ОАИЛ;
- Комуникационни умения;
- Работа в екип.

Ние Ви предлагаме:
• Много добри условия на работа;
• Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
• Атрактивно заплащане – трудов договор;
• Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи:
- Молба;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за придобитата специалност;
- Документи за допълнителна квалификация.

За кандидатстване и информация:

uni@unihospitalbg.com

Отворени позиции

"Медицински център - Панагюрище“ ЕООД търси да назначи счетоводител

Основни задължения и отговорности, съгласно изискванията на длъжностната характеристика:

 • Води синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изискванията на действащите счетоводни стандарти;
  • Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството;
 • Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот – приема, проверява и обработва първичните счетоводни документи (фактури, авансови отчети, каса, банка, дълготрайни активи, заплати и т.н.);
  • Участва в провеждането и отчитането на периодичните и годишни инвентаризации;
  • Подрежда, използва и съхранява счетоводната документация;
  • Осигурява спазване на законността при осъществяване на финансови и имуществени операции;
  • Осъществява ефективен, предварителен, текущ и последващ вътрешно - финансов контрол за спазване на финансовата, бюджетна и платежна дисциплина;
 • Съставя междинни и годишни финансови отчети на дружеството;
 • Изготвя и отговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство;
  • Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно, осигурително, трудово и данъчно законодателство;
 • Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица;
 • Обработка на документи, свързани с работната заплата (форма 76);
 • Обработка на болнични листове и изпращане към НОИ;
 • Изготвяне на заповеди за отпуски и обработването им;
 • Отразяване във ведомостта на заявления за отпуски и болнични листове;
 • Изготвяне на ведомост за работни заплати;
 • Изготвяне на декларации към НАП (№1 и №6);
 • Изготвяне не трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в НАП;
 • Водене на трудови досиета на служителите;
 • Спазва изискванията за лоялност и конфиденциалност към своя работодател.

 

Образователни и квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование - за предпочитане „Счетоводство и контрол“;
 • За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 3 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност;
 • Добро познаване на счетоводното, осигурителното, трудовото, данъчното и търговското законодателство;
 • Опит като счетоводител;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорност, почтеност, способност за работа в екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност и дисциплина;

 

Ние предлагаме:

 • Много добри условия на работа;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно заплащане – трудов договор;
 • Работа в млад и динамичен екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование и документи за допълнителна квалификация.

 

Краен срок за подаване на документи: 10.04.2018 г. на имейл: uni@unihospitalbg.com

 

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. "Медицински център - Панагюрище“ ЕООД и „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма.

 

 

 

 

„МБАЛ Уни Хоспитал“-Панагюрище търси лекар със специалност Ендокринология и болести на обмяната на пълен щат

Ние предлагаме:
• Много добри условия на работа;

 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитиев единственото специализирано отделение по ендокринология в област Пазарджик, с трето ниво на компетентност ;
 • Атрактивно заплащане – трудов договор;
 • Работа в млад и динамичен екип.

 

Необходими документи:

- Молба, автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация.

 

За кандидатстване и информация:

 uni@unihospitalbg.com

med@abv.bg

0899 99 27 51

„МБАЛ Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи лекар със специалност „Урология“

Ние предлагаме:

 • Много добри условия на работа;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие в Клиника по урология с трето ниво на компетентност;
 • Атрактивно заплащане – трудов договор;
 • Работа в млад и динамичен екип.

 

Необходими документи:

- Молба, автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация.

 

За кандидатстване и информация:

uni@unihospitalbg.com