Кариери

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница.

„МБАЛ Уни Хоспитал“-Панагюрище търси лекар със специалност Анестезиология на пълен щат

„Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД е най-голямата болница на Югоизточна Европа с високотехнологично оборудване и медицинска техника. Присъединявайки се към нас, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница – комплексен подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение, диспансеризация и профилактика.

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Изисквания:
- Опит в отделение по ОАИЛ;
- Комуникационни умения;
- Работа в екип.

Ние Ви предлагаме:
• Много добри условия на работа;
• Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
• Атрактивно заплащане – трудов договор;
• Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи:
- Молба;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за придобитата специалност;
- Документи за допълнителна квалификация.

За кандидатстване и информация:

uni@unihospitalbg.com

Отворени позиции

МБАЛ „Уни Хоспитал“ търси да назначи медицински сестри в Клиника по кардиология

Изисквания:

  • Опит в отделение/клиника по кардиология;
  • Комуникационни умения;
  • Работа в екип;
  • Допълнителната квалификация е предимство.

Необходими документи:

  • Копие от диплома за придобитата специалност;
  • CV;
  • Мотивационно писмо.

За повече информация:

Тел. 0876 946 047

МБАЛ "Уни Хоспитал" търси да назначи лекар със специалност "Медицинска онкология"

Ние предлагаме:

∙ Много добри условия на работа;
∙ Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
∙ Атрактивно заплащане – трудов договор;
∙ Работа в млад и динамичен екип.

Изисквания:
- Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
- Да имат придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
- Опит в отделение, за което кандидатствате;
- Комуникационни умения;
- Работа в екип;
- Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие от документ за придобита специалност;
5. Копия на други документи за допълнителна квалификация.

 Срокът за подаване на документите е до 18.01.2019г.online или в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“ или на посочения по-горе електронен адрес.

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

МБАЛ "Уни Хоспитал" търси да назначи лекар-специализант по Медицинска онкология

Ние предлагаме:

∙ Много добри условия на работа;
∙ Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
∙ Атрактивно заплащане – трудов договор;
∙ Работа в млад и динамичен екип.

Изисквания:
- Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
- Комуникационни умения;
- Работа в екип;
- Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копия на други документи за допълнителна квалификация.

 Срокът за подаване на документите е до 28.01.2019г.online или в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“ или на посочения по-горе електронен адрес.

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.