Отделение по обща и клинична патология

Обща информация

Клиничната патология е морфологична дисциплина, изучаваща болестните процеси в човешкия организъм и се явява свързващо звено между фундаменталните медицински науки и клиничната практика. Отделението по по обща и клинична патология е важно диагностично звено във всяка болница.

 

Благодарение на подхода в управлението на "Уни Хоспитал" и прилагането на съвременни и високотехнологични решения, отдлението е едно от най-добре оборудваните в страната. То осигурява широк пакет от морфологични изследвания за всички отделения в болницата. В отделението работят висококвалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на професионално равнище.

                

Отделението разполага с най-съвременна апаратура, която осигурява автоматизиране на голяма част от работния процес и позволява по-бърза и качествена дианостика в следните направления:

 

 • Биопсични (хистологични) изследвания – морфологична диагностика на тъканни материали – пункционни, хирургични, урологични, гинекологични, дерматологични и др.;
 • Цитологични изследвания - морфологична диагностика клетъчни материали - пунктати и цитонамазки;
 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрирно изследване) – изготвяне на замразени срези по време на операция с цел определяне характера на болестния процес и последващия обем на оперативната интервенция.
 • Имунохистохимично изследване – високоспециализирано изследване на парафинови блокове от биопсични материали. Методът прави възможно разграничането на злокачествени от доброкачествени процеси, помага при диагностициране на тумори с неясно първично огнище и позволява допълнително типипизиране на злокачествени тумори с различна локализация, с цел определяне на оптимална последваща терапия на пациента.
 • Консултация на готови хистологични препарати и парафинови блокове с възможност за допълнителни изследвания и представяне на пациента на болничния мултидисциплинарен туморен борд.

-     Аутопсионна дейност

 

Основната цел на отделението по обща и клинична патология е, съчетавайки опита на екипа със съвременни високотехнологични решения в областта на морфологичната диагностика, да бъде предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари.

 

Отделението по обща и клинична патология разполага с апаратура от ново поколение, гарантираща бързина и качество на извършваните изследвания, както и адекватно лечение на пациентите.

 • Leica Еmbedding centerHistocore Arcadia H
 • Leica Biosystem Tissue Processor TP 1020
 • Leica Cryostat CM 1950
 • Leica BOND‑MAX
 • Leica Autostainer XL
 • Leica флуоресцентен микроскоп DM 3000

 

ЦЕНОРАЗПИС: 

Хистологично изследване на биопсичен материал, фиксиран 10 % формалин от: пункционни, щипкови, инцизионни и ексцизионни хирургични интервенции, включващо обработка, описание и диагноза

 Код

 лв.

Цена за 1 парафинов блок с 2 препарата оцветени с хематоксилин-еозин

97.05

47,00

Цена за 3 парафинови блока с 6 препарата

97.02

115,00

Цена за 5 парафинови блока с 10 препарата

97.03

150,00

Серийно изследване от парафинов блок (5 препарата)

97.04

30,00

Изработка на 2 препарата от готов парафинов блок, включващо описание и диагноза

97.15

40,00

Консултация на готови хистологични препарати (за 1-2 препарата от един парафинов блок, оцветени с хематоксилин-еозин)

97.06

30,00

Консултация на готови хистологични препарати от големи хирургични интервенции (до 10 препарата оцветени с хематоксилин-еозин)

97.07

110,00

Специални хистохимични оцветявания от парафинов блок

97.08

20,00

Имунохистохимично изследване от готов парафинов блок

 

 

-          1 антитяло

97.09

45,00

-          3 антитела

97.10

90,00

-          5 антитела

97.11

110,00

Цитологично изследване от вагинални цитонамазки (за 2 броя)

97.12

15,00

Цитологично изследване на материал от абдоминални, торакални, ставни и интрацеребрални – ликворни пунктати (за 1 препарат)

97.13

25,00

Аутопсия (по желание на близките)

97.14

950,00

Албуми

dscn3514_230x155_crop_42e470d2bc
Отделение по обща и клинична патология

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.