Лаборатория по трансфузионна хематология

Обща информация

Лабораторията по трансфузионна хематология е част от „Уни Хоспитал“, изпълняваща дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

1.Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

-определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;

-определяне на други еритроцитни антигени;

-скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;

-определяне титър на антиеритроцитни антитела;

-подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди; на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост;
  • определяне на други еритроцитни антигенти – по желание или по лекарска преценка;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти, бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела.

2.Осигураване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебното заведение в спешен и планов порядък.

3.Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни продукти.

4.Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти.

5.Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на слъдкръвопреливните реакции и усложнения.

Лабораторията по трансфузионна хематология разполага със съвременна и високочувствителна апаратура, а медицинският персонал е квалифициран и професионално мотивиран, с подходящи познания по трансфузионна хематология, хигиена, микробиология.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Кръвна група ABO / Rh

Код

95,80

15,00 лв.

Скрининг за антиеритроцитни антитела

95.83

45,00 лв.

Определяне на Rh фенотип

95.79

30,00 лв.

Определяне на специфичността на еритроантитела

95.94

75,00 лв.

Определяне титър на антиеритроцитни антитела

95.77

25,00 лв.

Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки

95.81

20,00 лв.

Определяне на слаб D антиген (DU)

95.76

25,00 лв.

Определяне на антигени извън АВО и Rh системата

95.81

20,00 лв.

Диференциран тест на Кумбс

95.95

20,00 лв.

Директен тест на Кумбс

95.78

20,00 лв.

Съвместимост

95.82

35,00 лв.

 

 

 

Албуми

hematology_230x155_crop_5e9088ee41
Лаборатория по трансфузионна хематология

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.