Клинична микробиология

Обща информация

Благодарение на авангардния подход в управлението на "Уни Хоспитал" и прилагането на съвременни и високотехнологични решения, Микробиологичната лаборатория е една от най-добре оборудваните лаборатории в страната.

Лабораторията по Клинична Микробиология е с отговорната мисия да развива модерна, с високо качество микробиологична диагностика на клинично значими причинители на бактериални, микотични и вирусни инфекции у човека, чрез което да подобри грижата за болния човек като осигури своевременно и най-подходящо лечение.

Приоритетни задачи на лабораторията са:

 • поддържането на постоянно високо качество на микробиологичната диагностика – база за оптимизиране на грижата за болния човек;
 • въвеждане на нови диагностични методи;
 • внедряване на съвременни управленски модели;
 • постигане на оптимална икономическа ефективност от дейността.

Основна цел на Клинична микробиология е, посредством прилагане и развитие на съвременни и високо технологични решения в областта на лабораторната диагностика, да бъдем предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари – потребители на лабораторни услуги.

Лабораторната база е модерна, разполага със съвременна диагностична апаратура. Извършват се микробиологични, серологични и вирусологични изследвания на различни видове клинични материали. Прилагат се класически и бързи методи за доказване на причинителите на сепсис и инфекции в сърдечно-съдовата система, уро-генитални инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, раневи инфекции, инфекции в горните и долни дихателни пътища, инфекции в УНГ, очни инфекции, инфекции в ЦНС, диариен синдром и др. В Микробиологичната лаборатория се диагностицират и инфекции, причинени от някои трудни за култивиране микроорганизми: анаеробни бактерии, хемофилни бактерии, клостридии, микоплазми, хламидии и  гъбички. С автоматизираната  Muliplex PCR система се извършва идентификация на бактерии и вируси директно от клиничен материал.

Микробиологичната лаборатория осигурява диагностика на лежащо болни в отделенията и на пациенти с направления от НЗОК и изследвания срещу заплащане.

В ежедневната практика на лабораторията се прилагат скринингови и потвърдителни методи за откриване на ензимни механизми на устойчивост към антимикробни агени в клинично значими бактерии, като продукция на ESBL, плазмидни AmpC, ензими с карбапенемазна активност и други.
В Микробиологичната лаборатория се проследява, анализира и обобщава периодично етиологичната структура и антибиотичната чувствителност на причинителите на инфектни процеси при лежащо болни и амбулаторни пациенти. Мониторира се също така антибиотичната консумация в отделенията и се извеждат препоръки за рационална антибиотична терапия и профилактика.

Във връзка със санитарно-микробиологичния контрол на вътреболнични инфекции се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция.

Чрез високата степен на автоматизация на процеса на регистриране на постъпващите материали за работа, съхранение, лабораторните дейности и предоставянето на резултатите се постига пълен контрол на целия процес от постъпване на заявката за работа до получаване на крайния резултат.

В съответствие с медицинските стандарти по различните диагностични направления са разработени процедури за осъществяване на качествен контрол на резултатите чрез:

 • системен вътрешно-лабораторен качествен контрол, съобразен с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностични реактиви;
 • участие в Национална система за външен контрол на качеството по Микробиология и Националната система за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност, с което се гарантира постоянен, независим и обективен одит на всички дейности, развивани в лабораторията.

Визията за бъдещото развитие на Микробиологичната лаборатория се свързва с разширяване на дейността й чрез внедряване на най-нови методични подходи, базирани на съвременните научни достижения на микробиологията и молекулярната биология.       

 

Микробиологичната лаборатория разполага с уникална апаратура от най-ново поколение, гарантиращо бързина и качество на извършваните изследвания, а чрез тях и адекватно лечение на пациентите.

Част от оборудването на лабораторията включва:

 • Previ Isola – автоматизирана система, предназначена за извършване на микробиологични посявки;
 • Previ Color – автоматизирана система за оцветяване на микроскопски препарати по Gram;
 • VITEK 2 – Compact – автоматизирана система за идентификация и антимикробна чувствителност;
 • VITEK MS – автоматизирана система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI – TOF;
 • Film Array – автоматизирана Muliplex PCR система за идентификация на бактерии и вируси директно от клиничен материал;
 • Rotor - Gene Q за PCR- диагностика
 • BacT/ ALERT – автоматизирана система за хемокултури;
 • Микроскоп за светлинна и имунофлуоресцентна микроскопия;
 • VIDAS – автоматичен имуноанализатор.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Микробиологични изследвания

 Код

 

Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията

80.01

2,50 лв.

Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер

80.03

5,00 лв.

Директна микроскопия – оцветяване по Грам

80.04

5,00 лв.

Директна микроскопия – оцветяване по Найсер

80.05

5,00 лв.

Урокултура

93.07

15,00 лв.

Урокултура - трикратно

94.01

22,00 лв.

Носен секрет

93.08

23,00 лв.

Гърлен секрет /Назофарингиален секрет

93.09

23,00 лв.

Ушен секрет

93.11

23,00 лв.

Очен /Конюнктивален секрет

93.12

23,00 лв.

Храчка

93.10

23,00 лв.

Трахеален секрет

93.13

23,00 лв.

Бронхоалвеоларен лаваж

93.14

23,00 лв.

Уретрален секрет

93.03

23,00 лв.

Простатен секрет

93.04

23,00 лв.

Еякулат

93.05

23,00 лв.

Влагалищен секрет

93.01

23,00 лв.

Цервикален секрет

93.02

23,00 лв.

Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./

93.06

23,00 лв.

Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./

93.32

22,00 лв.

Копрокултура (фецес) – по индикации

93.27

25,00 лв.

Ранев секрет /секрет от дрен

93.15

23,00 лв.

Жлъчка

93.16

23,00 лв.

Кърма

93.17

23,00 лв.

Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/

93.26

23,00 лв.

Ексудати /Пунктати/  перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/

93.19

93.20

93.21

93.22

93.23

93.24

93.25

23,00 лв.

Секрет от пустула/фурункул

93.30

23,00 лв.

Секрет от пъп

93.31

23,00 лв.

Секрет от устна кухина

94.05

23,00 лв.

Материал от протеза

93.33

23,00 лв.

Материал от сърдечна клапа

93.34

25,00 лв.

Материал от венозен/артериален катетър

93.35

23,00 лв.

Ликвор

93.18

30,00 лв.

Антибиограма

82.82

12,00 лв.

Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали

93.37

23,00 лв.

Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички

94.02

15,00 лв.

Анти-стрептолизинов титър /АSТ/

93.70

12,00 лв.

Ревматоиден фактор /RF/

93.71

12,00 лв.

Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/

93.63

10,00 лв.

RPR /серологично изследване за Сифилис/

93.61

10,00 лв.

TPHA /серологично изследване за Сифилис/

93.62

15,00 лв.

Хеликобактер пилори -Ag

93.64

23,00 лв.

Доказване на легионелен антиген в урина

93.68

23,00 лв.

Кампилобактер

93.65

23,00 лв.

Хламидия трахоматис /Ag/

93.66

23,00 лв.

Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма, Г. Вагиналис, Candida spp

93.67

30,00 лв.

Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида

94.03

70,00 лв.

Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори

94.04

45,00 лв.

Клостридиум дефисиле – токсин А/В

93.69

23,00 лв.

Клостридиум дефисиле – токсин А/В - PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел

94.06

340,00 лв.

Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray

82.11

340,00 лв.

Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray

82.12

340,00 лв.

PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray

82.13

340,00 лв.

PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray

82.14

420,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Албуми

ekip-microbiologia_230x155_crop_4416d0c607
Клинична микробиология

Контакти

Клинична микробиология 

тел-0357/88504

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.