Клинична лаборатория

Обща информация

Клиничната лаборатория към МБАЛ „Уни Хоспитал“ е продължител на традициите на МБАЛ“Събо Николов“ с над 60 годишна история. Оборудвана е с последно поколение апаратура и е водещото интердисциплинарно звено в структурата на болницата.  В нея се осъществява чрез най-съвременни диагностични методи изследване на химичния и клетъчен състав на човешкия организъм в норма и патология.

Дейността ѝ се конкретизира в три направления:

 1. Патобиохимично
 2. Аналитично
 3. Информационно-диагностично

Целта ѝ е чрез изпълнение на медицинския Стандарт по Клинична лаборатория и Правилата за добра лабораторна практика да се достигне максимален обем от клинико-лабораторни изследвания с висока аналитична и диагностична надежност, специфичност и достоверност и така да се задоволят изискванията на клиницисти и пациенти.

Лабораторията е сертифицирана по Националните системи за външна оценка на качеството и е получила максимална оценка при акредитацията ѝ 2017 г.

В лабораторията работят двама лекари със специалност по Клинична лаборатория, биолози, химици и медицински лаборанти.

Апаратура:

 1. Автоматични хематологични броячи
 2. Интегрирана биохичична и имунологична система
 3. Автоматични хемостазиологични анализатори
 4. Уринен флоуцитометър
 5. Кръвно-газови анализатори
 6. Апарати за автоматично измерване на СУЕ

Основни групи изследвания:

 1. Хематологични
 2. Хемостазиологични
 3. Биохимични
 4. Имунологични
 5. Хормони
 6. Туморни маркери
 7. Метаболити
 8. Електролити
 9. Хомеостазиологични /АКР/
 10. Уринни, ликвор, фецес, пунктати

и други.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Хематологични и цитологични изследвания

 Код

 Цена/лв.

Пълна кръвна картина (ПКК)

01.01

5,00

Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско

01.40

3,00

Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно

91.62

3,00

PET, Ретикулоцити

90.01

3,00

Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ

01.03

2,00

Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне

01.41

4,00

Морфология на тромбоцити

90.79

3,00

Изследване на урина

 

 

Урина - качествено и полуколичествено химично изследване

01.08

4,00

Урина/Седимент - ориентировъчно иследване

01.09

2,00

Химично изследване + седимент

пакет

5,00

Изследване на наркотици в урина –десет показателя

09.09

25,00

Тест за бременост в урина

09.08

10,00

Микроалбуминурия

10.20

10,00

Урина/Белтък – количествено

90.36

3,00

Урина/Глюкоза – количествено

90.70

3,00

Урина/Амилаза – количествено

90.37

3,00

Урина/Пикочна киселина – количествено

90.38

3,00

Урина/Калций – количествено

90.39

3,00

Урина/Фосфор – количествено

90.40

3,00

Урина/ Калий – количествено

90.48

3,00

Урина /Креатинин – количествено

90.50

3,00

Урина /Урея – количествено

90.71

3,00

Изследване на изпражнения

 

 

Окултни кръвоизливи

 1. 010

3,00

Други изследвания

 

 

Ревматоиден фактор (RF)

02.10

7,00

Анти-стрептолизинов титър (ASO)

02.09

7,00

Тест за бременност в кръв

09.10

15,00

Функционални изследвания

 

 

Кръвозахарен профил – трикратно изследване

01.12

9,00

Обременяване с глюкоза – трикратно изследване

90.04

9,00

Клирънс (креатининов)

90.54

6,00

Кръвосъсирване и фибринолиза

 

 

Време на кървене

01.04

1,50

Време на съсирване

90.02

1,00

INR /Протромбиново време/

01.05

4,00

Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)

01.06

4,00

Тромбиново време (ТТ)

91.14

4,00

Фибриноген (Fbg)

01.07

4,00

Д- Димери (D-Dimer)

90.03

10,00

Антитромбин III (AT III)

90.45

18,00

Хормони, метаболити на хормони

 

 

Тиреостимулиращ хормон (TSH)

10.09

13,00

Anti-TG (TAT)

90.15

17,00

Anti- TPO(MAT)

10.27

17,00

Прокалцитомин (Рrocalcitonin)

91.31

15,00

Свободен T4(FT4)

10.08

13,00

Свободен ТЗ (FT3)

90.13

13,00

Паратхормон (РТН)

90.19

17,00

Фоликулостимулиращ хормон (FSH)

10.23

15,00

Лутеинизиращ хормон (LH)

10.22

15,00

Естрадиол

10.25

15,00

Тестостерон

10.26

15,00

Прогестерон

10.21

15,00

Пролактин

10.24

15,00

DHEA-s

90.20

17,00

Бета-hCG (ЧХГ)

10.15

17,00

Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин

90.16

17,00

С-пептид

90.17

15,00

Кортизол 8- 10 часа

91.51

15,00

Кортизол 18 -20 часа

91.52

15,00

Туморни маркери

 

 

Карциноембрионален антиген (СЕА)

10.61

15,00

Алфа - Фетопротеин (AFP)

10.14

15,00

Тотален простатно - специфичен антиген (tPSA)

10.10

13,00

Free PSA

90.21

15,00

Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9)

10.12

15,00

Карциномен антиген (СА 15-3)

10.11

15,00

Карциномен антиген 125 (СА 125)

10.13

15,00

Бета - 2 микроглобулин

91.44

17,00

Cifra 21-1

91.45

17,00

HE 4

91.46

25,00

SCC

91.43

17,00

Витамини и други вещества

 

 

Витамин В12 (Vit В12)

90.24

20,00

Фолиева киселина (Фолат, Folate)

91.34

15,00

25-ОН Vitamin D

90.43

20,00

Хомоцистеин

91.35

20,00

Лекарства и токсични вещества

 

 

Дигоксин (Digoxin)

10.19

17,00

Vancomycin

90.65

13,00

Валпроева киселина (Valproate)

10.17

17,00

Опиати (Opiates) - урина

90.55

19,00

Канабиноиди (Canabinoides) - урина

90.59

19,00

Амфетамини (Amphetamines) - урина

90.62

19,00

Барбитурати (Barbiturates)-урина

 1. 011

19,00

Бензодиазепини (Benzodiazepines) - урина

 1. 012

19,00

Кокаин и метаболити - урина

90.61

19,00

Ангелски прах (PCP) - урина

90.80

19,00

Екстази (MDMA) - урина

90.72

19,00

Метафетамини (MET) - урина

90.80

19,00

Нортриптилин (TCA) - урина

91.41

19,00

Клинична химия – субстрати

 

 

Глюкоза (GLUC) - серум

01.11

3,00

Общ билирубин (Т BIL) - серум

01.15

3,00

Директен билирубин (D BIL) - серум

01.16

3,00

Креатинин (CREA) - серум

01.13

3,00

Пикочна киселина (UR АС) - серум

01.23

3,00

Урея (UREA) - серум

01.14

3,00

Лактат плазма

91.09

8,00

Амоняк плазма

91.13

8,00

Клинична химия - общ белтък, индивидуални белтъци

 

 

Общ белтък (TP ROT)

01.17

3,00

Албумин (ALB)

01.18

3,00

Имуноглобулин A (IgA)

09.04

10,00

Имуноглобулин М (IgM)

09.02

10,00

Имуноглобулин G (IgG)

09.03

10,00

Имуноглобулин Е (IgE)

90.47

21,00

Комплемент СЗ (СЗ)

09.05

10,00

Комплемент С4 (С4)

09.06

10,00

С-реактивен протеин (CRP)

01.38

7,00

Аполипопротеин Al (ApoAl)

09.13

15,00

Аполипопротеин В (АроВ)

09.14

15,00

Хаптоглобин (НАРТО)

91.38

17,00

Преалбумин (PREALB)

94.00

10,00

Трансферни (TRANSF)

91.28

15,00

Феритин (Ferritin)

90.25

15,00

Церулоплазмин (CERULO)

91.29

17,00

Гликиран хемоглобин (HbAlc)

01.22

10,00

Тропонин 1 (Tnl)

90.23

10,00

Цистатин C(CysC)

91.37

17,00

BNP

90.58

25,00

Миоглобин

91.40

17,00

Кръвногазов анализ

90.41

18,00

Клинична химия – липиди

 

 

Холестерол

01.19

3,00

HDL-холестерол

01.20

3,00

Триглицериди (TRIG)

01.21

3,00

LDL- холестерол

01.39

3,00

Клинична химия – ензими

 

 

АсАТ (AST)

01.24

3,00

АлАТ (ALT)

01.25

3,00

Креатинкиназа(СК)

01.26

3,00

Креатинкиназа-МВ (СК-МВ)

90.05

5,00

ЛДХ (LDH)

90.07

3,00

Кисела фосфатаза - обща (АСР)

91.19

3,00

Гамаглутамилтрансфераза (GGT)

01.27

3,00

Алкална фосфатаза (ALP)

01.28

3,00

Холинестераза (СНЕ)

91.21

3,00

Амилаза (AMYL) - серум

01.29

3,00

Липаза

01.30

3,00

Клинична химия - електролити, олигоелементи и тежки метали

 

 

Калий (К) - серум

09.15

3,00

Натрий (Na) - серум

09.16

3,00

Хлор (CI) - серум

90.11

3,00

Желязо (IRON) - серум

01.36

3,00

Калций-общ (Са) - серум

01.34

3,00

Йонизиран Са (ISE.Ca) - серум

90.12

3,00

Фосфор - серум (PHOS) – серум

01.35

3,00

Магнезий (Mg) - серум

90.08

3,00

Мед - серум

91.27

10,00

Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) - серум

01.37

5,00

Лабораторни програми за изследвания

 

 

Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин

пакет

30,00

Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин

пакет

30,00

Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В

пакет

30,00

Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ

пакет

30,00

Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина

пакет

30,00

Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ

пакет

50,00

Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол

пакет

70,00

Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА, рацио

пакет

30,00

Кратък биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, СРК, АСАТ, АЛАТ, амилаза, калий, калций

пакет

30,00

Разширен биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, LDL- холестерол, CPK, ACAT, АЛАТ, ГГТ, АФ, амилаза, калий, калций,желязо

пакет

50,00

 

 

 

 

Албуми

microbiologia_230x155_crop_3b97c617cc
Клинична лаборатория

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.