Отделение по неврохирургия

Модерно отделение с опитни специалисти

В отделението по неврохирургия на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи, както и черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при:

  • операциите на съдови заболявания;
  • тумори на централната нервна система (ЦНС);
  • дегенеративни заболявания на гръбнака;
  • вродени малформации на ЦНС.

Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология.
Ранният следоперативен период болните прекарват в отделението по анестезиология и интензивно лечение, където за тях се  грижат реаниматори и невроинтензивисти с дългогодишен опит.

Неврохирургичната операционна зала разполага с уникална за страната апаратура от последно поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, ултразвук-базирана невронавигация, висок клас невроендоскопска техника, ултразвукова аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на вътречерепното налягане, О-рамо с възможност за 3D реконструкция, рентгенонегативна операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум др.

В отделението по неврохирургия на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ работи висококвалифициран екип от неврохирурзи с дългогодишен опит в областта на неврохирургичната патология.
Отделението разполага с отлично обзаведени болнични стаи, които наред с възможностите за комплексно лечение осигуряват и нужното  персонално пространство и личен комфорт на болните.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

ТЧМТ – Оперативно лечение

 

6 600,00 лв.

ТЧМТ – Консервативно поведение

 

2 660,00 лв.

Краниотонии,неиндецирани от травма, чрез съвременни технологии

 

7 100,00 лв.

Краниотонии, неиндецирани от травма по класически метод

 

4 600,00 лв.

ЧМТ – консервативно поведение при леки и средно тежки ЧМТ

 

768,00 лв.

Хирургично лечение при травма на главата

 

2 104,00 лв.

Периферни и ЧМТ/екстракраниална част/-оперативно лечение

 

1 600,00 лв.

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

 

4 400,00 лв.

Контакти

Свържете се с нас!