Обяви

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА – ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ ОТ „МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ” ООД

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА – ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ ОТ „МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ” ООД ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА – ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ ОТ „МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ” ООД
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА – ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ ОТ „МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ” ООД

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА – ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ

ОТ „МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛООД

 

ОТНОСНО: Доставка на защитни облекла и аксесоари за нуждите на клиника по „Кардиология“ към  „МБАЛ - Уни Хоспитал” ООД

 

 1. 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

 

За нуждите на клиника по „Кардиология“ към „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, да се предостави оферта за доставка на следното:

 

No

Описание

Оловно съдържание

Количество

1

Двойна престилка – цяла L, магнитно закопчаване на престилката

Предна стр: 0,50 мм;

Задна стр: 0,25 мм

1

2

Двойна престилка – 2 части, М, магнитно закопчаване на престилката

Предна стр: 0,50 мм;

Задна стр: 0,25 мм

3

3

Двойна престилка – 2 части, L, магнитно закопчаване на престилката

Предна стр: 0,50 мм;

Задна стр: 0,25 мм

1

4

Яка за предпазване на щитовидна жлеза, 10 см, магнитно закопчаване

0,50 мм

5

5

Защитна шапка

0,50 мм

2

6

Мобилна закачалка

 

1

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

В офертата следва да се посочи следната информация:

 1. 1. Aдминистративни сведения за участника: Фирма /наименование/ на доставчика; Правно-организационна форма; Седалище и адрес на управление; ЕИК; Идентификационен № по ДДС; Адрес за кореспонденция; Лице за контакти; Длъжност; e-mail адрес; телефон; факс.
 2. Копие на удостоверение за актуално състояние и/или извлечение от търговския регистър.
 3. Офертата трябва да включва пълно описание на оферираните продукти – производител, модел, описание, срок на доставка, гаранционен срок (в месеци от дата на доставка), предлагана единична цена с включен ДДС.
 4. Срок и начин на доставка:

4.1. Доставчикът (Изпълнителят) следва да посочи срок за доставка в календарни дни от възлагане на поръчка за доставка.

4.2. Доставката се извършва при условия: DDP „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 (в съответствие с Incoterms 2010).

Доставчикът (Изпълнителят) следва да потвърди изискванията.

 1. Изисквания за качество: Доставчикът (Изпълнителят) е длъжен да удостовери качеството на оферираните продукти чрез предоставяне при доставката на копие от съответния сертификат за произход, качество и/или декларация за съответствие от производителя.
 2. Условия на плащане: В български лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след доставка, удостоверена със съответните документи (оригинална данъчна фактура, двустранно подписан приемо-предавателен протокол). Възложителят заплаща стойността по издадената фактура по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена във фактурата.
 3. Предлагана цена:

Цената да бъде оферирана в лева с включен ДДС, с включени всички разходи за доставка до „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100.

 1. Срок на валидност на офертата – 31.12.2019 г.
 2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

 

Офертата да се изпрати на вниманието на Управителя на „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, с копие до Изпълнителния директор на «Асарел-Медет» АД, на e-mail: pbox@asarel.com.

 

 1. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА – 16:30 часа на 28.05.2019 г.

 

 

С уважение,

          

УПРАВИТЕЛ

д-р Красимира Чачова - Ранчева

„МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД

 

Обявлението е публикувано на 13 май.

Назад към всички